palvelut

Rakentamista ”avaimet käteen” -periaatteella. Olemme mukana pro­jek­tin kai­kissa vai­heissa.

Valvonta ja rakennuttaminen

Huolehdimme eduistasi ja laadimme urakkaohjelman. Selvitämme taloudellisimman toteutustavan: teemme tarjouspyynnöt, määrä- ja kustannuslaskelmat. Huolehdimme tarvittavista sopimusasiakirjoista ja selvityksistä.

 

Rakenne- ja rakennusuunnittelu

Teemme tarveselvityksen sekä hanke- ja luonnossuunnitelmat. Laadimme suunnitelmat, asiakirjat ja selvitykset, joita tarvitaan rakennuslupahakemukseen kuten asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Suunnittelemme rakennusosapiirustukset ja teemme rakennustapaselostuksen. Vertailemme eri runkomateriaaleja. Suunnittelemme elementit kohteisiimme ja teräsrakenteisiin konepajakuvat.

Uudisrakennus- ja peruskorjaus

Suun­nit­te­lemme uudis­ra­ken­nuk­sia ja perus­kor­jaus­koh­teita sekä yri­tyk­sille että yksi­tyis­hen­ki­löille. Suun­nit­te­lu­koh­tei­siimme kuu­lu­vat niin teol­li­suus– ja asuin­ra­ken­nuk­set, lii­ke­ti­lat, päi­vä­ko­dit, kou­lut kuin pien­ta­lot­kin. Suun­nit­te­li­joil­lamme on vankka koke­mus teräsbetoni-, teräs– ja puurakenteista.

Projektin vaiheet

Olemme mukana pro­jek­tin kai­kissa vai­heissa.

 • 1

  Tarveselvitys

  Asiak­kaan tar­peet ovat raken­nus­hank­keen läh­tö­koh­tana. Autamme asia­kasta laa­ti­maan alus­ta­van raken­nus­oh­jel­man, arvioi­maan kus­tan­nuk­sia ja valit­se­maan raken­nus­pai­kan. Sel­vi­tyk­sen poh­jalta kokoamme tarvesuunnitelman.

 • 2

  Hankesuunnittelu

  Kar­toi­tamme asiak­kaan tavoit­teet ja tar­peet mah­dol­li­sim­man tar­kasti. Kokoamme vaa­ti­muk­sista han­ke­suun­ni­tel­man: ase­tamme laa­juus– ja laa­tu­ta­voit­teet sekä luomme kus­tan­nusar­vion ja aikataulun.

 • 3

  Rakennus- ja rakennesuunnittelu

  Inves­toin­ti­pää­tök­sen jäl­keen aloi­tamme luon­nos­suun­nit­te­lun. Kun asia­kas on hyväk­sy­nyt luon­nok­set, teemme raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­seen tar­vit­ta­vat pää­pii­rus­tuk­set, rakenne– ja ele­ment­ti­suun­ni­tel­mat, asia­kir­jat ja sel­vi­tyk­set. Suun­nit­te­lun ede­tessä luomme urakkaohjelman.

 • 4

  Tarjouskyselyvaihe

  Suun­nit­te­lun rin­nalla val­mis­te­lemme raken­ta­mista. Löy­tääk­semme asiak­kaal­lemme edul­li­sim­man mah­dol­li­sen vaih­toeh­don lähe­tämme tar­jous­pyyn­nöt, ver­taamme saa­dut tar­jouk­set ja käymme urak­ka­neu­vot­te­luja edul­li­sim­pien tar­joa­jien kanssa. Lopuksi teemme sopi­muk­set liiteasiakirjoineen.

 • 5

  Rakentamisvaihe

  Raken­ta­mi­nen alkaa urak­ka­so­pi­muk­sen sol­mi­mi­sella. Suun­nit­te­lemme toteu­tus­pii­rus­tuk­set ja huo­leh­dimme raken­nus­työn val­von­nasta — aloi­tus­ko­kouk­sesta lop­pu­tar­kas­tuk­seen. Val­vomme, että asiak­kaan vaa­ti­muk­set ja tavoit­teet toteu­tu­vat hank­keen alusta loppuun.

 • 6

  Käyttöönotto

  Raken­nuk­sen käyt­töön­otto edel­lyt­tää raken­nuk­sen kun­nos­sa­pi­don, huol­lon ja takuu­ajan toi­men­pi­tei­den jär­jes­tä­mistä. Luomme käyttö– ja huolto-ohjeet asiak­kaalle. Kokoamme myös luo­vu­tus­asia­kir­jat ja ajan­ta­sa­pii­rus­tuk­set. Pro­jekti päät­tyy takuutarkastukseen.

 • avaimet
  käteen